2016-2019 Ulusal e-Devlet Strateji ve Eylem Planı Hakkında

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye’nin 2019 e-Devlet vizyonu, temel değerleri, stratejik amaçları ve hedefleri tanımlanmıştır. Bu planda, Türkiye’nin 2016-2019 dönemi e-Devlet politikasını gerçekleştirmek için yapılması gereken öncelikli eylemlere yer verilmiş ve bu eylemlerin hayata geçirilmesi için bir yol haritası belirlenmiştir. Hazırlanan strateji ve eylem planı, Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda geldiği seviyeyi daha ileri bir noktaya taşımayı amaçlamakta; birbiriyle entegre, etkin, verimli ve güvenilir bir devlet ve kamu hizmet üretimi / sunumu gerçekleştirerek toplumun yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı; e-Devlet yapılanmasına ilişkin yürütülen farklı çalışmaları bütüncül bir yaklaşımla bir araya getiren, Türkiye’nin kendine özgü koşullarını dikkate alan, yeni teknolojik olanakları ve küresel yönelimleri göz önünde bulunduran, ulusal kalkınma planı ve bilgi toplumu stratejisi ile uyumlu Türkiye’nin ilk kapsamlı ulusal e-Devlet stratejisi ve eylem planıdır.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanırken mevcut durum analizi çalışmaları ile strateji ve eylem planı hazırlama çalışmaları yapılmıştır. Mevcut durum analizi kapsamında yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:sep-agac

 • Ulusal Stratejiler, Planlar ve Programların İncelenmesi: Hükümet programları, kalkınma planları ve bilgi toplumu stratejileri başta olmak üzere 21 ayrı üst düzey politika belgesi incelenmiştir.
 • Mevzuat İncelemesi: Ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası düzenlemeleri kapsayan 270’den fazla başlıkta birincil ve ikincil düzenleme incelenmiştir.
 • Dünya Örneklerinin İncelenmesi: e-Devlet ölçümlemelerinde ve çalışmalarında ön sıralarda yer alan 8 ülkenin (Güney Kore, Avustralya, Singapur,Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Estonya, Malezya) e-Devlet yaklaşımları detaylı olarak analiz edilmiş, 12 uluslararası kuruluş ve 4 uluslararası danışmanlık firması tarafından gerçekleştirilen e-Devlet çalışmaları ve eğilim analizleri incelenmiştir.
 • Toplantı ve Çalıştaylar:
  • Paydaşların e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık süresince aktif katkı sağlamak üzere davet edildikleri açılış toplantısına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve 200 üst düzey yönetici katılım sağlamıştır.
  • Toplamda 681 kişinin katılımıyla, tam gün süren 28odak grup toplantısı gerçekleştirilmiştir.
  • 72kişinin katılımıyla 2 günlük Yerel Yönetim Hizmetleri Analizi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
  • Kamu kurum / kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversite temsilcilerinden toplam 103 kişinin katılımıyla GZFT-PEST Analiz Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
 • Anketler:
  • 484 yerel yönetim biriminin doldurduğu memnuniyet anketi gerçekleştirilmiştir.
  • 72 merkezi yönetim birimi ve 64 üniversite tarafından doldurulan anket gerçekleştirilmiştir.
  • Türkiye çapında 2270 vatandaşla yüz yüze ve 149 kişi ile internet üzerinden anket gerçekleştirilmiştir.
  • 940 özel sektör temsilcisine internet ortamında anket uygulanmıştır.

Strateji ve eylem planı hazırlama sürecinde stratejik amaçların, hedeflerin ve eylemlerin belirlenmesi için çalışmalarda tümdengelim ve tümevarım yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Tümdengelim yöntemi ile yürütülen çalışmalarda uluslararası eğilimler ve e-Devlet ile ilgili temel gereksinimler belirlenerek aday stratejik amaçlar, hedefler ve eylemler tanımlanmıştır. Tümevarım yöntemi ile yürütülen çalışmalarda da mevcut durum analizi sonucunda elde edilen tespitler sınıflandırılmış,tespitler gerekçelere dönüştürülmüş, gerekçelerden yola çıkılarak aday eylemler, hedefler ve stratejik amaçlar tanımlanmıştır.Bu çalışmalarda aday eylemler belirlenirken, sektörel ve tematik strateji belgelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarında, hükümet programlarında, uluslararası kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının raporlarında vesiyasi partilerin hazırladıkları belgelerde yer alan e-Devlet ile ilgili öneriler, hedefler ve eylemler de dikkate alınmıştır. Tümevarım ve tümdengelim yöntemi ile elde edilen sonuçlar bir araya getirilerek2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı hazırlanmıştır.Hazırlanan taslak belge, düzenlenen “e-Devlet Ekosistemi İhtiyaçları Değerlendirme Çalıştayı” ile çalıştaya katılan paydaşların görüşüne sunulmuştur. Bu çalıştay sonucunda 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı, paydaşların görüşleri ve ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmiştir. Hazırlanan son taslak internet sitesi üzerinden yayımlanmış ve tüm paydaşların görüşüne açılmıştır. Tüm paydaşlardan gelen görüşlere göre güncellenen taslak 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı olarak nihai halini almıştır.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan eylemler, hazırlanan gerçekleştirme planına uygun şekilde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda sorumlu ve ilgili kurum /kuruluşlar ile ilgili diğer paydaşlar tarafından hayata geçirilecektir. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri hazırlanan e-Devlet Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli ve Eylem Gerçekleştirme ve Performans Göstergeleri Belirleme Kılavuzu doğrultusunda yürütülecektir. Eylem planı uygulamaya konulduktan sonra ortaya çıkacak olan değişiklikler tanımlanan değişim yönetimi süreci kapsamında ele alınacak ve eylem planının günün koşullarına göre güncellenen dinamik bir yapıda olması sağlanacaktır.

© Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Her Hakkı Saklıdır.