Örnek Uygulamalar

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)
http://www.uyap.gov.tr/

 

UYAP; teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir.

Detay

Yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığı idari birimlerinin hizmetlerinin üretkenliğini ve verimliliğini artırmak için gerçekleştirilen bir yönetim bilişim sistemi olan Ulusal Yargı Ağı (UYAP) Bilişim Sistemi’nin ilk çalışmalarına 1998 yılında başlanılmıştır. 2005 yılında da tüm adli ve idari yargı birimleri, Adli Tıp, Ceza İnfaz ve Islah Kurumları otomasyonu tamamlanarak yaygınlaştırma çalışmalarına başlanılmıştır. Yüksek Yargı Organlarının da UYAP sistemine dahil edilmesiyle tüm yargı süreçlerinin güvenli elektronik ortamda hızlı ve şeffaf olarak yürütülmesi sağlanmıştır.

UYAP sistemi sayesinde 3. kişilere Portallar üzerinden elektronik ortamda çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Avukat Portal, Vatandaş Portal ve Bilirkişi Portal hizmetlerine kullanıcılar tarafından e-devlet şifresi, m-imza veya e-imza ile giriş yapılabilmektedir. Portal kullanıcıları yetkileri dahilinde taraf oldukları dosyalar hakkında bilgi alabilir, dosyalarına evrak gönderebilir, sistem üzerinden dava açabilir ya da harç ve masraf ödemesi yapabilirler.

SMS Bilgi Sistemi sayesinde adli birimlerce gerçekleştirilen ve taraflara iletilmesi gereken bilgi, veri ve duyurular GSM operatörleri aracılığıyla avukatlara ve ilgili kişilere SMS yolu ile sunulmaktadır.

Yine 118’li servisler ile; rehberlik hizmeti sunan çağrı merkezleri işbirliğiyle vatandaşlara elektronik yargı hizmeti verilmektedir ayrıca özel şirketler ve kamu kurumları, UYAP Kurum Portal sayesinde taraf oldukları dava dosyalarını internet üzerinden takip edebilmektedirler.

UYAP Bilişim Sistemi ile 32 farklı kurum ve kuruluşun bilgi sistemi arasındaki 52 farklı entegrasyon ile e-Dönüşüm sürecinde e-Devletin e-Adalet ayağı oluşturulmuştur. Dünyanın en kapsamlı “e-adalet” projeleri arasında yer alan UYAP, evrak tebligatı konusunda da “e-tebligat”a dönüşümü gerçekleştirmiştir. Bu dönüşüm sayesinde yaklaşık 283.000,00 TL tasarruf sağlanmıştır. UYAP, çevreci özelliğiyle bir yılda 7.837 çam ağacının kesilip kağıt olmasını engelleyerek kağıtsız ofis ortamında adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için çalışmaya ve gelişmeye devam etmektedir.

SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi)
www.segbis.gov.tr/

Ses ve görüntü bilişim sistemi SEGBİS ile yargı çevresi dışında bulunan ya da mahkeme de hazır bulunamayan kişilerin video konferans ile dinlenmesi ve ifadelerinin kayıt altına alınması sağlanmaktadır. SEGBİS ile hem ifade alma ve sorgu işlemleri hem de duruşmalar video ile kayıt altına alınabilmektedir.

Detay

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yılda 300 bin hükümlü ve tutuklu mahkemelerde ifadelerinin alınması için adliyelere nakledilmekteydi.

Yine aynı şekilde hakkında verilen yakalama emri üzerine yakalanan şahıs, yetkili hâkim veya mahkemeye en kısa zamanda gönderilmek üzere nakledilmekteydi. Benzer şekilde tutuklu veya hükümlüler tutuldukları cezaevi çevresi dışında işledikleri suçlardan dolayı veya herhangi bir başka davadan dolayı tanık sıfatı ile bilgilerine başvurulmak üzere başka bir şehre nakledilmekteydi.

Bu nakiller sırasında sanıkların mahkemesine zamanında çıkarılamaması, adaletin gecikmesi, hürriyetin gereksiz sınırlanması ve uzun yolculuklar gibi sorunlar ile karşılaşılıyordu. Ayrıca nakiller sırasında yaşanan trafik kazalarında ölümler meydana gelebilmekte ve firar girişimleri olabilmekteydi. Bunun yanı sıra duruşma tutanakları üzerindeki ihtilaflar ve talimatlarda da sıkıntılar yaşanmaktaydı. UYAP sistemi ile entegre çalışabilmesi ve mevcut sistemin işleyişi sırasında yaşanan bu sorunlara çözüm olması hedeflenerek SEGBİS projesi ortaya çıkmıştır.

Projeye 2012 yılında başlanılmış ve 2015 yılı sonu itibari ile 592 adliye binasında 2.595 duruşma salonuna SEGBİS sistemi kurulmuştur. Aynı şekilde 195 adliye hizmet binasında 275 adet Cumhuriyet Başsavcılığı SEGBİS Odası oluşturulmuştur. 220 Ceza İnfaz Kurumunda ise 520 adet SEGBİS kurulumu yapılmıştır.

SEGBİS sistemi ile yargılamada yüzyüzelik ilkesine uyulabilmesi için ifade alma işleminin video ve konferans yoluyla hakim ve karşı tarafın görüntülerinin HD kalitede iletilmesi sağlanmıştır. Nakil sırasında oluşması muhtemel kazaların ve firarların da önlenmesi ile maddi olarak karşılığı bulunmayan ölçülemeyen katkılar sağlamıştır.

Geleneksel yöntemlere nazaran SEGBİS sisteminin kullanımı ile 293.425.948 TL maliyetin önüne geçilmiştir. Uygulamaya başlanılmasından bu yana geçen 1 yıllık kısa süre içerisinde yatırım maliyetlerini yapılan tasarruflarla karşılayarak ne kadar başarılı, isabetli ve maliyet etkin bir proje olduğunu kanıtlayan SEGBİS aynı zamanda yargı hizmetlerine yapılan yatırımların geri dönüşlerinin sadece maddi boyutta olmadığını sosyal ve insani boyutunun ne denli önemli olduğunu da göstermiştir.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi
http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/projeler/butunlesik-sosyal-yardim-hizmetleri

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi sosyal yardım alanının temel problemi olarak gösterilen sağlıklı işleyen ortak veri tabanı eksikliğini gidererek kurumsal bir sosyal yardım sisteminin alt yapısını oluşturmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda amaçları;

 • Devlet tarafından verilen tüm sosyal yardımlar tek çatı altında topla­nması, sosyal yardımlarla ilgili veri tabanlarının entegre edilerek hane halkı yaklaşımının geliştirilmesi,
 • Çeşitli sosyal yardım başvurularının elektronik kanallardan yapılabilmesi,
 • Engelliler veri tabanı da dahil olmak üzere veri tabanları arasında bilgi paylaşımı ve etkin denetimin sağlanması,
 • Sosyal yardım bilgilerinin bütüncül bir şekilde yönetilmesi ile sosyal yardım kararlarının etkinleşmesi ve daha adil kaynak dağıtımının sağlanması,
 • Vatandaşlara sosyal yardımlarla ilgili tüm bilgilerin tek noktadan ulaştı­rılması, sosyal yardım konusunda etkin yönlendirmenin yapılabilmesinin sağlanması,
 • Oluşturulacak karar destek sistemi ile sosyal güvenlik politikalarının des­teklenmesi olarak öngörülmüştür.

Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS)
http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/uygulamalar/soybis

SOYBİS; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı projesi olan, Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS), sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlarımızın muhtaçlıklarını ve kişisel verilerini merkezi veri tabanlarından temin/tespit etme ve mükerrer yardımların önlenmesine yönelik olarak kurumlar arası (online) veri paylaşımını sağlama amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM) tarafından hayata geçirilmiş bir e-devlet uygulamasıdır.

Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi (VABpro)
http://www.vabpro.org/tr-tr/anasayfa.aspx

Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi”; Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi için valiliklerin AB ile ilgili konularda hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla geliştirilmiştir.

BAŞBAKANLIK İDAREYİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS)
https://www.kaysis.gov.tr/

KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen e-Devlet uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilerek Akıllı Devlete geçilmesini sağlayacak temel bir bilgi sistemidir.

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS)
https://www.kaysis.gov.tr/Devlet_Teskilat_Detsis

Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar ile bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında bulunan her düzeydeki birimlerinin hiyerarşik yapıya uygun olarak kayıt altına alındığı ve e-Devlet çalışmalarında esas alınmak üzere T.C. Devlet Teşkilatı Numarası ile tanımlandığı sistemdir.

Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS)
https://envanter.kaysis.gov.tr/

Kamu kurumları tarafından vatandaşlara, özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına ya da diğer kamu kurumlarına sunulan hizmetlerin operasyonel düzeyde tespit edilerek Hizmet Envanteri Numarası ile elektronik ortamda  tanımlandığı ve ulusal süreç haritalarının oluşturulacağı sistemdir.

Kamu Mevzuat Sistemi (KMS)
https://kms.kaysis.gov.tr/

Kamu Mevzuat Sistemi (KMS), yürürlükte olan tüm mevzuatın kayıt altına alındığı ve tek merkezden vatandaşlara ilan edildiği sistemdir.

Hizmet Standartları Yönetim Sistemi (HSYS)
https://hst.kaysis.gov.tr/

Hizmet envanteri yönetim sisteminde kurumların pilot olarak seçilen taşra ve yurtdışı birimlerince kaydedilen hizmetlerin, aynı kurumun diğer taşra ve yurtdışı birimlerince de sunulup sunulmadığının, sunulan hizmetlere ilişkin başvurularda istenen belgelerin, en geç tamamlanma sürelerinin tespit edilerek standartlaştırıldığı ve bu standartlara uyulmaması halinde müracaat edilecek yerlerin ilan edildiği sistemdir.

Devlet Belge Yönetim Sistemi (DBYS)
https://www.kaysis.gov.tr/Dbys.aspx

Kamu hizmetlerine başvurularda istenen veya hizmetlerin sonucunda düzenlenen belgelerin adlarının standartlaştırılarak Devlet Belge Numarası ile elektronik ortamda tanımlandığı ve birer örneğinin kaydedildiği sistemdir.

Standart Dosya Planı Yönetim Sistemi (SDPS)
https://sdp.kaysis.gov.tr/

Resmi yazıların “sayı” bölümünde, yazının hazırlandığı kurumu/birimi gösteren T.C. Devlet Teşkilatı Numarasından sonra yazılan, yazının içeriğinde yer alan konuyu gösterir kodların ve resmi yazıların arşivlerde saklama sürelerinin tanımlandığı sistemdir.

BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

e-Arşiv
http://katalog.devletarsivleri.gov.tr/

Cumhuriyet Arşivi Katalogları

Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı’nda; Milli Mücadele, Meclis Hükümetleri ve Cumhuriyet Dönemine ait işlem tarihi üzerinden otuz (30) yıl geçen, Türk devlet ve millet hayatını ilgilendiren tarihi, hukuki, idari, siyasi, iktisadi, bilimsel ve kültürel içerikteki her türlü belge, tasnif edilerek kataloglar halinde araştırmaya açılmaktadır.

Osmanlı Arşivi Katalogları

Osmanlı Arşivi’nde, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Kanunî Sultan Süleyman’a kadar olan dönemle ilgili çok az miktarda belge vardır. Kanuni’den itibaren yoğunluk her geçen devirde artmakta ve 1922 tarihine kadar olan dönemi kapsamaktadır.


BAŞBAKANLIK
 İLETİŞİM MERKEZİ

BİMER
http://www.bimer.gov.tr/Forms/pgMain.aspx

Vatandaşların talep, ihbar ve şikayetlerini doğrudan Başbakanlığa iletebilmesi amacıyla hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. Bimer’e telefon, internet sayfasındaki form veya e-posta ile ulaşabilmek mümkündür.

BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES)
https://aydes.afad.gov.tr/aydes/login/login.jsf

Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine inşa edilmiş, erken uyarı ve tahmin yapabilen, modelleme ve simülasyonlarla risk yönetimi gerçekleştirebilen, afet anında tüm kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen karar destek mekanizmalarına sahip bir yönetim sistemidir.

BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Mobil Kaza Tespit Tutanağı Uygulaması
http://www.sbm.org.tr/tr/Sayfalar/KazaTespitTutanagi.aspx

Kaza Tespit Tutanağı, trafikte en az iki aracın yalnız maddi hasarlı bir kazaya karışmaları sonucu, tarafların anlaşarak sigorta şirketi ya da polise gerek kalmadan, aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır.

1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yalnızca m​addi hasar ile sonuçlanan kazalarda, tarafların anlaşmalı olarak kendi aralarında tutanak tanzim etmeleri mümkün hale gelmiştir. Bu sayede trafikteki beklemelerin ve zaman kayıplarının önüne geçilmiş ve vatandaşların tutanaklarını online olarak takip edebilmeleri sağlanmıştır.

OSB BİLGİ PORTALI
http://osbbs.sanayi.gov.tr 

OSB Bilgi Portalı, ziyaretçilerin Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgelerinin yönetim ve genel bilgileri, imar ve parsel bilgileri, çevre yönetim bilgileri, altyapı bilgileri, hizmet bilgileri, enerji altyapı bilgilerine güncel ve doğru olarak ulaşmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
Portal üzerinde bulunan veriler faal durumdaki OSB’ler tarafından güncel olarak oluşturulmakta ve raporlama araçlarıyla kullanıcılara sunulmaktadır. Portal ana menüsünde yer alan Raporlar ekranı kullanılarak, OSB’lerin bölge, il ve OSB bazında elektrik, doğalgaz ve su tüketim verilerine ulaşabilmekte ve karşılaştırmalı raporlar alınabilmektedir.

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİ
https://sanayisicil.sanayi.gov.tr

Ülkemizde ekonomik ve sosyal gelişme ile bölgesel kalkınmaya esas teşkil edecek politika ve stratejik planların hazırlanması sürecinde kullanılmak üzere; ülke sınırları ve serbest bölgeler içinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelerin ekonomik faaliyetlerine ilişkin nicel ve/veya nitel verilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınarak merkezi bir veri tabanında ortak standartlar çerçevesinde toplanmasını, sınıflandırılmasını ve entegrasyonunu sağlayacak bir bilgi sisteminin oluşturulmasını, bu bilgi sisteminde yer alacak bilgilerin gizlilik ilkeleri kapsamında elektronik ortamda paylaşılmasını, Türkiye’nin sanayi, ticaret ve hizmetler haritasının çıkarılmasını, kamu kurum ve kuruluşlarının politika tasarımında destek sağlamayı amaçlayan genişleyebilir yapıda bir “Karar Destek Sistemi” oluşturulması amacıyla geliştirilmiştir.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ OTOMASYON SİSTEMİ
https://app2.csgb.gov.tr

Bu hizmet ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait Yabancıların Çalışma İzinleri ’ne ait genel bilgilere ulaşabilirsiniz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYIT, TAKİP VE İZLEME PROGRAMI İSG-KATİP
http://isgkatip.csgb.gov.tr/

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Elektronik ortamda sunan hizmettir. Kullanıcılar: OSGB Hizmeti Veren Şirketler, İSG Eğitim Kurumları, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırması Zorunlu Olan Firmalar, ÇSGB Kullanıcılarıdır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu

Bu hizmeti kullanarak 4A/4B/4C tescil bilgilerinizi, aylık bilgilerinizi ve hizmet dökümünüzü görüntüleyebilirsiniz.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

KPSS Tercih Rehberi
http://euygulama.dpb.gov.tr/tercihrobotu/

Bu bilgi sistemi KPSS tercihinde bulunacak adayların yapacakları tercihlerde yardımcı ve bilgilendirmeye yöneliktir.

TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)
http://www.tkgm.gov.tr/tr/TAKBIS

TAKBİS; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tapu ve kadastro tekniği ile ilgili işlemlerini standartlaştırarak Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde yürütülen işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde ve bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan ve tüm bu işlemleri Coğrafi Bilgi Sistemi/Arazi Bilgi Sistemi mantığında gerçekleştiren entegre bir bilgi sistemidir.

Çevrimiçi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetim Sistemi
http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=sayfaicerik&IcId=673

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaların elektronik ortamda gerçekleştirileceği sistemdir.

Konsolosluk Otomasyon Projesi
http://diab.mfa.gov.tr/tr/konsolosluk-otomasyonu-konsolosluk-net/

Konsolosluk Otomasyonu sayesinden bugün yurtdışında yaşayan yaklaşık altı milyona yakın vatandaşımızın doğumdan, askerliğe, evlilikten noterliğe kadar tüm konsolosluk işlemleri konsolosluk otomasyonu ile yapılmaktadır.

Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı
http://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/getPage.htm?page=SBBUP.htm

Serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin internet teknolojileri kullanılarak elektronik ortama aktarılması, bu bölgelerle ilgili sağlıklı bir veritabanı oluşturularak serbest bölge işlemlerinin tam olarak izlenebilmesi ve serbest bölgelerden veri akışını kolaylaştıracak şekilde Serbest Bölge Müdürlüğü, Serbest Bölge Kurucu ve İşletici/İşletici Şirketler, kullanıcı firmalar, Gümrük İdareleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile diğer ilgili kuruluşlar arasında entegrasyon sağlanarak ve nitelikli elektronik imza kullanılarak işlemlerin yapılmasının sağlanmasıdır.

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)
http://eortak.dtm.gov.tr/eortak/login/getPage.htm?page=TAREKSTanim.htm

İhracat ve ithalat aşamalarında uygulanan denetimlerin, ekonomik ve ticaret koşullarına uygun, son teknolojinin imkânlarından yararlanarak çağdaş bir anlayışla gerçekleştirilmesini amaçlayan; kamu kaynaklarının ve ekonomik kaynakların daha zamanlı, etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayan bir hizmettir.

Spor Bilgi Sistemi
https://dinamik.sgm.gov.tr

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Dinamik-Spor Bilgi Sistemi ile spor elemanlarının, spor kuruluşlarının ilk başvuru, bilgi formu ve lisans işlemlerini takip etmenize olanak sağlayan bir hizmettir.

Arazi Toplulaştırma Hizmetleri

Arazi Toplulaştırma Dağıtım (Askı Parselasyon) Sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/gtvh-arazi-toplulastirma-dagitim-aski-parselasyon-sorgulama

Bu hizmeti kullanarak arazi toplulaştırmasına konu olan taşınmazlarınıza ait güncel ve geçmiş askı listelerini görüntüleyebilir ve taşınmazlarınızın toplulaştırmadan önceki ve sonraki durumlarını harita üzerinde görüntüleyebilirsiniz.

Tarım Hizmetleri

Çiftçi Kayıt Sistemi
https://www.turkiye.gov.tr/ciftci-bilgileri-sorgulama

Bu hizmet ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Çiftçi Kayıt sisteminde bulunan arazi ve ürün bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Zarar Ziyan ve Gelir Kaybı Ödemeleri Hizmetleri

Zarar Ziyan ve Gelir Kaybı Dosyası Sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/gthb-zarar-ziyan-ve-gelir-kaybi-dosyasi-sorgulama

Bu hizmet ile toplulaştırma alanlarında üretim yapılarak zarar ziyan ve gelir kaybı başvurusu yapılan veya malik olunan ve üreticisi tarafından başvurusu yapılmış tarım arazileri ile ilgili sorgulanan zarar ziyan gelir kaybı dosyası.

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Projesi MERSİS, Ticaret sicilinde işlem gören ticari işletmeler, şahıs işletmesi, yabancı şirket Türkiye temsilcilikleri, sermaye şirketleri, kooperatifler ile dernek ve vakıflar ve bunlara ait işletmelere ilişkin bilgilerin yer aldığı ve bunlara ilişkin ticaret sicilindeki bütün işlemlerinin online yapılabilmesine imkan sağlayan merkezi veri tabanı projesidir.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi Projesi (MERNİS)
http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Spot_Mernis.html

Merkezi Nüfus İdare Sistemi ya da kısaca MERNİS,  2002 yılında uygulamaya alınabilen merkezi nüfus bilgileri düzenlemesidir.

MERNİS projesi kapsamında bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bilgisayar ortamında 11 haneli sayıdan oluşan bir sayısal kişi kimlik atamasına dayanan ve adına Vatandaşlık Numarası denilen uygulama bu projenin vatandaşa yansıyan ve bilinen yanıdır.

Projenin Amaçları

 • Nüfus kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak ilçe nüfus veri tabanlarının oluşturulması ve hizmetin modernizasyonu sağlamak.
 • Nüfus hizmetlerinin ilçelerde bilişim teknolojileri kullanılarak verilmesini; ilçe nüfus veri tabanlarını Merkezde bütünleştirilerek Merkezi Nüfus Veri Tabanını kurulmasını gerçekleştirmek.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına birer kimlik numarası verilmesini sağlamak.
 • Kimlik numaraları aracılığıyla, kamu ve özel kesim bilişim projeleri arası kişi bilgileri alışverişinin, kişilerin biricik tanımlandığı bir alt yapı üzerinde çevrimiçi (on-line) yürütülmesini sağlamak.
 • Nüfus istatistiklerinin bilişim teknolojileri ile daha sağlıklı elde edilmesini sağlamak.
 • Kimlik bilgilerini kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurumlarla paylaşarak hizmet akışını hızlandırmak, güvenilir hale getirmek ve vatandaşlarımızın hizmetlerini kolay, hızlı ve güvenilir olarak almasını sağlamak,
 • Bürokrasiyi azaltıcı, devletle vatandaşı yakınlaştırıcı bir hizmet güvenliği sağlamak.

Kimlik Paylaşım Sistemi Projesi(KPS)
https://kpsbasvuru.nvi.gov.tr/Kps.aspx

KPS, Nüfus ve Vatandaşlı İşleri tarafından, MERNİS ve UAVT veri tabanında tutulan bilgileri sınırlandırılmış olarak alıcı kurumlar (kamu kurumları) ve diğer kişiler (diğer tüzel kişilikler) ile ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat süreyle, çevrimiçi paylaşılmasını sağlayan bir sistemdir. Böylece, kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri adresi gibi bilgi ve belgeleri nüfus müdürlükleri ile yazışma yapmadan veya vatandaşlardan istemeden doğrudan ve anında KPS’den temin ederek hizmet vermeleri mümkün hale gelmiştir.

Adres Kayıt Sistemi Projesi (AKS)
http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Aks.html

Nüfus idarelerince tutulan nüfus kütüklerinde kişilerin kimliğine ilişkin “adı, soyadı, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ve nüfus olaylarına ilişkin bilgiler” ile kişinin kaydına ulaşılmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve kayıtlı olduğu yere ilişkin il, ilçe, köy, mahalle, cilt, hane gibi bilgiler yer almaktadır.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS)
http://www.asbis.gov.tr/

ASBİS; Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması ( Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi – ASBİS) olarak tanımlanır.

“Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması”projesi üç ana bölümden oluşmakta olup, bunlar;

 • Yeni (sıfır) araçların tescil işlemleri,
 • Tescilli (ikinci el) araçların satış, devir ve tescil işlemleri,
 • Sürücü belgesi verilmesi işlemleridir.

e-Pasaport
https://epasaport.egm.gov.tr/

Ülkemizde, 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle e-Pasaport uygulamasına geçilmiştir. Tüm dünyada e-Pasaportların kullanıma girmesine ve bu sayede belge güvenliğinin artmasına bağlı olarak giderek artan sayıdaki ülkede sınır geçişlerinde otomatik pasaport okuma/tanıma sistemleri kullanılmakta ve böylece pasaport kontrol işlemleri hızlanmaktadır. Ülkemizde de e-pasaport hizmeti bu amaçla verilmektedir.

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS)
https://www.dernekler.gov.tr/tr/DernekIslemleri/derbis.aspx

DERBİS; İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası tarafından geliştirilen DERBİS, Sivil toplum örgütlerinin büyük çoğunluğunu teşkil eden derneklere yönelik olarak 2005 yılından beri kullanılmakta olan “e-Dernek Kurumsal Yazılım Programı” günün gelişen şartları derneklerin ihtiyaçları ve bilişim teknolojilerindeki gelişime paralel olarak “Dernekler Bilgi Sistemi Projesi (DERBİS)” adıyla uygulama alanları genişletilerek yeniden yazılmış ve 2013 yılı itibariyle de yayıma hazır hale getirilmiştir.

Yazılımın temel işlevleri:

 • Derneklere yönelik iş ve işlemleri elektronik ortamda yapmak,
 • Mevzuat gereği verilmesi gereken beyanname ve bildirimleri online olarak almak,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile web servis aracılığı ile veri alış-verişi yapmak,
 • e-İçişleri ve Dernekler Arşiv Projesi ile entegrasyon,
 • İstatistiki bilgileri kısa sürede sorgulamak ve raporlamak.


e-Otoban Projesi
http://e-otoban.icisleri.gov.tr/proje-hakkinda

e-Otoban Projesi; Bakanlıkların ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatlarının kendi EBYS’lerinde hazırladıkları evrakların vali / vali yardımcısı ve kaymakam tarafından İçişleri Bakanlığı EBYS’si üzerinden elektronik olarak imzalanmasını sağlayarak, farklı sistemler kullanmakta olan taşra teşkilatlarının bütün yazışmalarını elektronik ortamda yapmalarına imkan veren, temelini EBYS’ler arasındaki entegrasyonların oluşturduğu, platform bağımsız bir sistemdir.

Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü (BGYUGM)

İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi(İkis)
http://uygulama.ikis.kalkinma.gov.tr/Ikis/

Yerel düzeyde kurumsal kapasiteyi geliştirmek- Planlama ve programlama, Merkez-yerel düzey arasındaki iletişimi güçlendirmek, Karar destek sistemi oluşturmak, Bölgesel ve yerel kalkınma politikalarının etkinleştirilmesi ve takibini sağlamak amacıyla yapılmış bir hizmettir.

Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

E-Yazışma Projesi
http://www.e-yazisma.gov.tr/

e-Yazışma Projesi ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların güvenli bir şekilde elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak ortak kurallar seti geliştirilmiştir. Hazırlıkları Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılı içerisinde başlatılan Proje, Şubat 2011’de sözleşmesi imzalanan hizmet alımı çerçevesinde yürütülerek Eylül 2011’de tamamlanmıştır. Proje kapsamında ortaya konan çözüm Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının katılımıyla gerçekleştirilen Pilot Uygulama ile test edilmiştir.

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Müze Ulusal Envanter Sistemi (MUES)
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,98489/muzeler-ulusal-envanter-sistemi-mues.html

Kültür Turizm Bakanlığı, Müze Ulusal Envanter Sistemi MUES envanter modülü tüm müzelerimizde yer alan eserlerin ayrıntılı bilgilerinin tutulacağı ulusal nitelikli bir veri bankasıdır. Müzelerde uzman personel tarafından envanterler üzerinde yürütülecek genel nitelikli çalımalar ve bilimsel nitelikli araştırmalar, sergi organizasyonları ile eserlere ait görsellerin teminine yönelik iş ve işlemlerin önemli ölçüde MUES envanter modülü üzerinden gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede orijinal eserlerin sürekli hareket ettirilmesinin önüne geçilerek kırılma, aşınma, çalınma vb risk faktörleri ortadan kaldırılmış olacaktır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP)

Vergi dairesi işlemlerinin tümünün bilişim teknolojileri ile otomasyona geçirilerek iş yükünün azaltılması, vergi dairesi çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin artırılması ve bilgisayar ortamında toplanan bilgilerden sağlıklı bir karar destek ve yönetim bilgi sisteminin oluşturulmasının hedeflendiği Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) 1998 yılında hayata geçirilmiştir. VEDOP Projesi sayesinde gelir idaresi, e‐devlet uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için gereken kurum içi otomasyonunu büyük ölçüde tamamlayarak “e‐ kurum” olma sürecinde önemli bir aşama kaydetmiştir. VEDOP ile birlikte, gelir idaresinin altyapısı modern teknolojilerle yenilenmiş, kullanıcıya, yöneticiye ve mükellefe hizmet kolaylığı sağlayan uygulamalar devreye alınmıştır.

VEDOP Projesi’nin temel amaçları şu şekilde belirlenmiştir

 • Vergi dairelerinde tam otomasyon,
 • Etkin ve hızlı bir gelir idaresi,
 • Mükellef odaklı hizmet sunumu,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri ile destekli iş süreçleri,
 • Mükelleflere ait gönüllü uyum derecelerinin yükseltilmesi,
 • Kayıtdışı ekonomi ile mücadele,
 • Diğer kurum ve kuruluşlar ile etkin bir veri paylaşımı.

Elektronik Banka Tahsilatları İşleme Sistemi (EBTİS)

VEDOP kapsamında geliştirilen Elektronik Banka Tahsilatları İşleme Projesi (EBTİS), bankalara yapılan vergi ödemelerinin bankaların bilgi işlem merkezinden kurumun bilgi işlem merkezine manyetik ortamda gönderilmesi ve mükellef hesaplarına yine manyetik ortamda işlenmesini sağlamaktadır.

e-Beyanname
https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

Elektronik beyanname uygulaması, mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirmede, gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak suretiyle, vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin doldurulmasındaki hataları en aza indirerek mükellef mağduriyetini önlemek, vergi dairelerinin beyanname kabul, tarih ve tahakkuk işlemlerini azaltarak iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve diğer alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermelerine imkân sağlamaktır.

e-Haciz
https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp?page=IVD_MBBS_SORGU_LOGIN_AC

Kamu alacaklarının süratle tahsili, takip masraflarının (posta, kırtasiye v.b.) ve idare ile ilgili kurumların iş yükünün azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması ve haciz uygulamalarının elektronik ortamda yapılması amacıyla elektronik haciz (e-haciz) projesi geliştirilmiştir.

e-Fatura
http://www.efatura.gov.tr/anasayfa.html

Kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmaya yönelik çalışmalar kapsamında E-fatura uygulaması ile faturalama süreçlerinin tümü elektronik yöntemler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle e-fatura uygulamasında fatura oluşturma, gönderme, muhafaza ve istendiğinde ibraz edilmesi ile ilgili tüm işlemler kağıt kullanmaksızın yapılmaktadır.

e-Tebligat
http://www.gib.gov.tr/e-tebligat

Vergi dairelerince düzenlenen ve mükellef ile diğer muhataplarına tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi projesidir.

MEBBİS
https://mebbis.meb.gov.tr/

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan elektronik hizmetlerin bütünü MEBBİS olarak ifade edilmektedir. Başta e-Okul olmak üzere birçok hizmet, online olarak MEBBİS sayesinde kullanıcılara iletilir. MEBBİS içerisinde birçok elektronik uygulama barındırmaktadır. Bu uygulama modüllerinde bazı şunlardır:

 • e-Okul
 • e-Yurt
 • e-Taşınır
 • e-Yatırım modülü,
 • e-Mezun

Okul Yönetim Bilgi Sistemi – e-Okul Projesi
https://e-okul.meb.gov.tr/

e-Okul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır.

e-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikten sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.

Askeri Durum Belgesi Sorgulama
https://www.turkiye.gov.tr/askerlik-durum-belgesi-sorgulama

Bu hizmeti kullanarak askerlik ile ilişiğiniz olmadığına dair belge alabilir ,terhis yada muafiyet durumlarını sorgulatabilirsiniz.

Coğrafi Veri Portalı (GeoPortal)
http://geoportal.ormansu.gov.tr/inspiregeoportal/catalog/main/home.page

Coğrafi Veri Portalı, coğrafi verisetleri ve veri servislerini oluşturan veri üreticileri, coğrafi veri ve servisleri yayımlayan servis sağlayıcılar ve mekânsal veriye ihtiyaç duyan kullanıcılar arasında basit, hızlı ve verimli bir etkileşim alanı sağlar.

e-Nabız Projesi
https://enabiz.gov.tr/Giris.aspx

e-Nabız muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir. Bizzat sizin verdiğiniz, süresi ve sınırı belirlenmiş yetki çerçevesinde sağlık kayıtlarınızın hekimlerce değerlendirilebildiği, böylelikle teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini ve hızını artıran, sizinle hekiminiz arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, internet üzerinden güvenli bir şekilde erişebildiğiniz dünyanın en geniş ve en kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır.

e-Dilekçe
https://edilekce.tbmm.gov.tr/

E-Dilekçe sisteminin yayına girmesi ile artık vatandaşlar online olarak dilekçe gönderebilecekler. Yeni sistemle birlikte vatandaşlarımız güvenli bir şekilde dilekçelerini Dilekçe Komisyonuna gönderebileceklerdir.

Ulusal Ulaştırma Portali
https://www.ulasim.gov.tr/

UUP Projesi; Ulaştırma Bakanlığı tarafından geliştirilen, Tek noktadan çok konumlu ulaşım bilgi sistemi hizmeti. Kara, Hava, Deniz ve Demir Yolu ulaşım hizmeti veren kuruluşlara tek noktadan hizmet sunumu gerçekleştirmektedir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

Mobil Cihaz Kayıp/Çalıntı İhbar Bildirimi
https://www.turkiye.gov.tr/btk-kayip-calinti-ihbar-bildirimi

Günümüzde teknolojinin gelişimiyle birlikte özellikle akıllı telefonlara olan talep ciddi bir artış göstermiştir. Bu cihazların yaygın kullanımı ve yoğun talep görmesi beraberinde bir takım olumsuzlukları da getirmiştir. Özellikle cep telefonlarına ilişkin hırsızlık olayları ülkemizde önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu noktada çalınan veya kaybolan cihazların kullanımının engellenmesi ve böylece hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi konusu önem kazanmış, bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde Bilgi ve İhbar Merkezi kurulmuştur. Cihazını kaybeden veya cihazı çalınan vatandaşlar telefon yoluyla Bilgi ve İhbar Merkezini arayarak ihbar bildiriminde bulunmakta, bildirim sırasında vatandaşlar tarafından verilen bilgiler Kurumumuzda yer alan bilgiler ile mobil işletmecilerde bulunan bilgiler ile karşılaştırılmakta, bu bilgilerin birbiriyle uyumlu olması durumunda cihaz iletişime kapatılmakta ve cihazın haksız kullanımının önüne geçilmektedir.


Mobil/Sabit/İnternet/Kablo Tv/Uydu İşletmecilerinden Borç/Alacak Sorgulama ve Ödeme/iade İşlemleri
https://www.turkiye.gov.tr/btk-mobil-sabit-internet-kablo-tv-uydu-isletmecilerinden-borc-ve-alacak-sorgulama

“Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında 22/09/2014 tarihli ve 2014/DK-THD/466 sayılı Kurul Kararı gereği abone sayısı 200.000’in üzerinde olan işletmecilere ait abonelikleriniz ile varsa borç ve alacak bilgileriniz bu hizmet dâhilinde gösterilmektedir.

İnteraktif Frekans İşlemleri Sistemi (İFİS)
https://ifis.btk.gov.tr/wmfys/

İFİS, 2012 yılından itibaren hizmet sunmaya başlamıştır. İşletici/işletmecilerin BTK’ya yaptıkları ilk müracaat ile revizyon başvuruları ve sistem kurulumları gerçekleştikten sonra yapılan elektromanyetik alan ölçümleri bildirimleri online olarak bu sistem üzerinden yetki tipleri farklılaştırılmış e-imzalı kullanıcılar ile yapılmaktadır. Halihazırda Avea, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom işletmecilerimiz İFİS sisteminin aktif kullanıcısı durumundadır. 

 

PTT

PTT Kayıtlı Gönderi Takibi
https://www.turkiye.gov.tr/ptt-gonderi-takip

Bu hizmeti kullanarak, kayıtlı yurtiçi ve yurtdışı gönderilerin durumunu barkod numaraları ile takip edebilirsiniz.

Kargo, APS Kurye, Taahhütlü, Tebligat, Telgraf, yurtiçi/yurtdışı kayıtlı mektup postası gönderileri, koli, APG ve TURPEX gönderileri alıcısına teslimine kadar geçtiği her sevk noktasında kayıt altına alınmaktadır.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ

İhtiyaç Kriterleri Otomasyon Sistemi (İKOS)

İKOS; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından geliştirilen Seferberlik ve savaş hali ihtiyaçlarının elektronik ortamda tespit edilmesi ve hesaplanmasına imkan sağlayacak İhtiyaç Kriterleri Otomasyon Sistemi


Konya İl Emniyet Müdürlüğü

Konya-Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES)
http://www.konya.pol.tr/Sayfalar/tedes/tedes1.aspx

Karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak sistemlerle trafik kural ihlallerinin izlenerek görüntülendiği ve tespit edildiği, bilgilerin toplandığı, trafik idari para cezası karar tutanağına dönüştürüldüğü ve “Trafik Elektronik Denetleme Sistemi” olarak adlandırılan ana izleme ve görüntüleme sistemidir.

KAMU İHALE KURUMU

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)
https://ekap.kik.gov.tr/

 Kamu İhale Kurumu ve daha birçok kamu kurum ve kuruluşu tarafından elektronik ortamda  yayınlanan ilanlı ve ilansız ihale duyurularına ve şartnamelerine erişmenizi sağlayan ihale takip sistemidir.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

SEÇSİS
http://www.ysk.gov.tr/

SEÇSİS, seçimle ilgili her türlü veri, bilgi ve belgenin üretildiği ve güvenli bir şekilde saklandığı bir bilgi sistemidir. Türkiye’nin en büyük e-Devlet projelerinden biri olan SEÇSİS Projesinin temel amacı; yasalara uygun olarak seçmen vatandaşın eksiksiz belirlenmesi, mükerrer yazımın önlenmesi, listelerin hazırlanması, seçmenin kolay, hızlı oy vermesi, seçimin çabuk sonuçlanması, itirazların en aza indirilmesi, vatandaşlarımızın görev ve sorumluluk bilinci ile siyasal haklarını yüksek oranda kullanmasını sağlayacak düzenlemeler için gerekli bilginin; toplanması, bilgisayar ortamında doğru, güncel ve tutarlı bir bütün olarak saklanması, seçimlerde bu bilgilerin ve teknolojik olanakların kullanılarak seçim sonuçlarının ilçelerden güvenli ve hızlı bir şekilde merkeze aktaracak, Internet üzerinden kolayca izlenebilecek yapının gerçekleştirilmesidir. Bu uygulama aynı zamanda elektronik seçime geçişin temelini oluşturacaktır.

 

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI

EPDK Başvuru Uygulaması
http://basvuru.epdk.org.tr

Bu hizmeti kullanarak T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na lisans, yetki belgesi ve sertifika başvuruları yapabilir, mevcut lisans, yetki belgesi ve sertifikanız için işlem başlatabilirsiniz.

© Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Her Hakkı Saklıdır.