İzleme ve Değerlendirme

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı, paydaşların aktif olarak yer alacağı ve e-Devlet ekosisteminin etkinliğinin artırılmasını amaçlayan bir çatı ortaya koymaktadır. Eylemler genelinde; paydaş sayısının fazlalığı, konuların kapsam genişliği ve çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda 2016-2019 tarih aralığındaki Eylem Planı uygulama aşamalarında oluşacak gelişmelerin tanımlı bir süreç ve sistematik bir yöntem dahilinde değerlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu sebeple Eylem Planı’nın gerçekleşme durumu ve performansının izlenmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli oluşturulmuştur. Bu model, Eylem Planı’nın uygulama aşamalarının izlenmesi için kullanılacak ölçüm varlıklarını, bu varlıklar üzerinden kurgulanan ölçümleme, yöntemini ve sürecini içermektedir.

İzleme ve değerlendirme modeli kapsamında kullanılacak ölçümleme yöntemi, e-Devlet ekosistemi paydaşlarının Eylem Planı uygulama aşamasında, Eylem Planı başarı kriterlerinin ve eylemlere ait performans göstergelerinin hedef değerlere ulaşma durumları ile eylemlerin gelişim durumlarını dönemsel olarak ölçerek izleyebilmelerini ve değerlendirebilmelerini sağlayacak temel araç olacaktır. Strateji ve Eylem Planı’nın “stratejik amaç, hedef ve eylem eylemlerin gelişim durumlarını dönemsel olarak ölçerek izleyebilmelerini ve değerlendirebilmelerini sağlayacak” kavram hiyerarşisine uyumlu bir şekilde tanımlanan ölçümleme yöntemi kapsamındaki ölçüm varlıkları

  • Eylem Planı’na ait “Eylem Planı Başarı Kriterleri”,
  • Eylemlere ait “Eylem Gelişim Durumları”,
  • Eylemlere ait “Performans Göstergeleri”

şeklindedir. İzleme dönemleri özelinde takip edilecek bu ölçüm varlıkları aşağıdaki şekilde yer almaktadır.izleme-degerlendirme

İzleme ve Değerlendirme Modeli, Eylem Planı’nın dönemsel olarak ölçülmesi ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ile nihai başarının takibini hedeflemektedir. İzleme ve değerlendirmenin belirli zaman aralıklarında düzenli olarak yapılmasıyla, kurum ve kurumlar üstü seviyede sürekli iyileşme motivasyonunun sağlanması planlanmaktadır.

İzleme ve Değerlendirme Modeli’ne esas teşkil edecek verilerin sistematik bir şekilde toplanması ve izleme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Strateji ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (SEPSİS) geliştirilmiştir. SEPSİS, tüm sorumlu ve ilgili kurum / kuruluşların edevlet.gov.tr üzerinden erişebileceği bir uygulamadır. İzleme dönemlerinde kurum / kuruluşların kendilerinden beklenen veri girişlerini aynı yapıda SEPSİS aracılığıyla gerçekleştirmeleri ile performans bilgileri ve izleme faaliyetlerinin SEPSİS üzerinden yürütülmesi sağlanacaktır.

© Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Her Hakkı Saklıdır.