Stratejik Amaçlar ve Hedefler

esep-agac

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nın 4 adet stratejik amacı vardır.

  1. Stratejik Amaç 1: e-Devlet Ekosisteminin Etkinliğinin ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
  2. Stratejik Amaç 2: Altyapı ve İdari Hizmetlere Yönelik Ortak Sistemlerin Hayata Geçirilmesi
  3. Stratejik Amaç 3: Kamu Hizmetlerinde e-Dönüşümün Sağlanması
  4. Stratejik Amaç 4: Kullanım, Katılım ve Şeffaflığın Artırılması

Stratejik Amaç 1: e-Devlet Ekosisteminin Etkinliğinin ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
e-Devlet politikasının şekillenmesi ve hayata geçirilmesi sürecinde; e-Devlet ekosisteminde, tüm paydaşların katılımını sağlayacak yönetişim mekanizmasının iyileştirilmesi, ulusal e-dönüşüm kapasitesi için bütüncül olarak ekosistemin etkinliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

Hedef 1.1. e-Devlet çalışmalarında koordinasyon etkinliği artırılacaktır.
Hedef 1.2. Kurumsal e-dönüşüm kapasitesi geliştirilecektir.
Hedef 1.3. İnovatif yaklaşımlar takip edilerek e-Devlet ekosistemine uyumlandırılacaktır.

Stratejik Amaç 2: Altyapı ve İdari Hizmetlere Yönelik Ortak Sistemlerin Hayata Geçirilmesi
e-Devlet ekosisteminin teknik yetkinliğinin artırılması doğrultusunda e-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesi için gerekli olan ortak altyapılar ve sistemler ile idari faaliyetlere yönelik sistemlerin geliştirilmesinin ve iyileştirilmesinin sağlanmasıdır.

Hedef 2.1. Ortak BT altyapıları geliştirilecektir.
Hedef 2.2. e-Devlet hizmetlerine yönelik ortak çözümler geliştirilerek yaygınlaştırılacaktır.
Hedef 2.3. İdari hizmetlere yönelik bilişim sistemlerinde bütünlük ve süreklilik sağlanacaktır.

Stratejik Amaç 3: Kamu Hizmetlerinde e-Dönüşümün Sağlanması
Mevcut kamu hizmetlerinin kullanıcı odaklı olarak, yeni teknoloji ve yönelimlerden faydalanılarak yeniden tasarlanması, yeni hizmetlerin kullanıcı odaklılık ve yenilikçilik ilkelerine uygun şekilde geliştirilmesi, öncelikli yaşamsal olaylar için hizmet entegrasyonlarının sağlanması ve hizmet sunum kanallarının iyileştirilmesi yoluyla kamu hizmetlerinde e-dönüşümün sağlanmasıdır.

Hedef 3.1. Kurumsal bilginin öncelikli ve etkin olarak elektronik ortamdan sunulması sağlanacaktır.
Hedef 3.2. Öncelikli sektörlerde bilişim sistemleri entegrasyonları güçlendirilecektir.
Hedef 3.3. e-Devlet hizmetlerinin olgunluk düzeyi artırılacaktır.
Hedef 3.4. Hizmet sunum kanalları iyileştirilecek ve çeşitliliği artırılacaktır.

Stratejik Amaç 4: Kullanım, Katılım ve Şeffaflığın Artırılması
e-Devlet hizmet kullanımının yaygınlaştırılması, kamuda karar alma süreçlerinde tüm paydaşların dahil olmasını sağlayacak e-katılım mekanizmalarının güçlendirilmesiyle katılımın ve açık veri yaklaşımlarıyla şeffaflığın artırılmasıdır.

Hedef 4.1. e-Devlet hizmetlerinin kullanımı artırılacaktır.
Hedef 4.2. Açık verinin kullanım alanları yaygınlaştırılacaktır.
Hedef 4.3. e-Katılım mekanizmaları güçlendirilecektir.

© Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Her Hakkı Saklıdır.